• English (United Kingdom)
  • Lao
ຂອບເຂດສິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ Bouasengpaseuth   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 10: 57

ຂອບເຂດສິດ

4.1.      ອອກບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ, ລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຮຽກໂຮມ ປະຊຸມພາຍໃນກົມ;

4.2.      ເຊັນໜັງສືສະເໜີ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂນດນຳສົ່ງ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມພາລະບົດບາດ;

4.3        ສະເໜີຍ້ອງຍໍ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິ ສັດບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ຜູ້ພັດທະນາທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ;

4.4        ກວດກາ, ແຈ້ງເຕືອນ, ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ຕໍ່ ຫຼື ຖອນໃບອະ ນຸຍາດດຳເນີນການບໍລິການ ວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;

4.5        ສະເໜີ ວ່າຈ້າງ ຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ຫຼື ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ລວມທັງ ອາສາ ສະມັກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມ ຄວາມຈຳເປັນ ດ້ວຍທຶນຂອງໂຄງການຕ່າງໆ;

LAST_UPDATED2